Seminarium GEQ w dniach 26-30 maja 2014

W dniach 26-30 maja 2014 w Instytucie Socjologii UJ odbyło się seminarium projektu "Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway" - "Równość płci i jakość życia, rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii".

W seminarium wzięły udział badaczki z Uniwersytetu w Oslo - dr Kari Solebaekke  z Institute for Health and Society oraz dr Trine Korsvik z Centre for Gender Research, a także partnerki z Collegium Medicum UJ - prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz dr Barbara Woźniak z Zakładu Socjologii Medycyny. W ramach seminarium przedyskutowano zadania w projekcie, między innymi wypracowanie nowych ram teoretycznych do badania równości płci, które będą wykorzystywane do zbudowania kwestionariusza. Podczas seminarium odbył się też pilotażowy wywiad fokusowy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dostępnego w pracowni fokusowej Instytutu Socjologii UJ.

Okazją do spotkania badaczek z szerszym gronem pracowników/czek i studentów/ek IS UJ był wykład dr Trine Korsvik, który odbył się w środę 28 maja. Wykład dotyczył działań ruchów feministycznych w Norwegii i Francji w latach 70-tych i 80-tych. Dr Korsvik scharakteryzowała najważniejsze ramy odniesienia dla tych ruchów oraz działania wokół których koncentrowała się mobilizacja w tych dwóch krajach. Podusmowując wykład dr Korsvik należy stwierdzić, że we Francji działania na rzecz praw kobiet skupiały się na dochodzeniu sprawiedliwości dla ofiar gwałtu oraz uchwalenia prawa, które pozwoliłoby kobietą na ochronę przed przemocą seksualną. Głównym wydarzeniem, które skupiało te działania była sprawa sądowa, w której dwie młode zgwałcone kobiety dochodziły sprawiedliwości. W tej walce środowisko feministyczne działało samodzielnie, przede wszystkim ze względu na charakter ruchów społecznych we Francji, które są silnie zatomizowane. W Norwegii natomiast aktywistki skupiły się na walce z pornografią czemu towarzyszyło wiele akcji w przestrzeni publicznej, przede wszystkim w Oslo. Norweskie feministki stawiały też na szeroką koalicję i poparcie dla swoich postulatów w wielu środowiskach. Mobilizacja wokół tych dwóch kwestii była wg dr Korsvik kluczowa dla rozwoju ruchów feministycznych w obu krajach i ukształtowała ich sposób działania i główne postulaty.

Data opublikowania: 19.05.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa