Profesor Krystyna Slany przedstawiła referat na XX konferencji przeciw przemocy w rodzinie organizowanej przez PARPA

PARPA jest agenda rządową, podległą Ministrowi Zdrowia i  od początku działalności podejmuje zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. PARPA zapoczątkowała publiczną dyskusję na ten temat, organizując w 1997r pierwszą w Polsce kampanię przeciw przemocy w rodzinie, w której wykorzystywano plakaty z wizerunkami pobitych kobiet i dzieci i hasłami "bo zupa była za słona", "bo była zbyt atrakcyjna", "bo musiał jakoś odreagować". na zlecenie PARPA dział także Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", w którym rocznie odbiera się ponad 13 tys. telefonów dotyczących przemocy w rodzinie i innych problemów rodzinnych.

Organizowane przez Agencję konferencje wpisały się do kalendarza wydarzeń dotyczących przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, a uczestnikom dają możliwość podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wymiany doświadczeń czy poznania nowych perspektyw patrzenia na rodzinę i zachodzące w niej zjawiska. 

W swoim referacie prof Slany skupiła się na przemianach rodziny polskiej, akcentując  zmiany w wielu sferach życia małżeńsko-rodzinnego, w tym głównie w obszarze relacji partnerskich oraz zaprezentowała wyniki badań Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii (GEQ), a dokładnie reprezentacyjnego badania sondażowego przeprowadzonego w  maju 2015 roku.  

 

Data opublikowania: 07.07.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka