Wystąpienie Ewy Krzaklewskiej na konferencji "Rodzina w świecie nowej gospodarki"

Ewa Krzaklewska zaprezentuje referat "Praca na pierwszym miejscu? Przemiany modelu męskości w Polsce"

Referat będzie dotyczył przemian męskości w Polsce.

Abstrakt

Praca na pierwszym miejscu? – przemiany modelu męskości w Polsce

Prezentacja ma na celu opis przemian we wzorach męskości w Polsce, a w szczególności tworzenia się nowego modelu męskości, w którym troska zyskuje nowe znaczenie (caring masculinity). Bazując na wynikach badań sondażowych przeprowadzonych w 2015 roku w ramach projektu GEQ (Gender equality and quality of life) na reprezentacyjnej próbie Polek i Polaków (1501 respondentów), chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie czy praca pozostaje dalej centralnym obszarem w konstruowaniu męskości i jakie nowe obszary wyłaniają się jako ważne. W dotychczasowych badaniach aspekt troski był analizowany głównie w odniesieniu do opieki nad własnymi dziećmi (ojcowania). Analiza poszerzona zostanie o cztery wymiary męskości troski: troskę o dzieci, o partnerkę, o dom i społeczność. Które z nich stają się kluczowe w konstruowaniu nowej męskości? W jakim stopniu są uwarunkowane przez wiek, miejsce zamieszkania, ale także sytuacją zawodową respondentów, dochód czy zaangażowanie w pracę? 

 

Więcej o konferencji na stronie www.

Data opublikowania: 06.11.2017
Osoba publikująca: Anna Ratecka